SPOLEČNĚ do voleb 2022

Jsme sdružení nezávislých kandidátů a občanů města, kteří mají podobný názor na rozvoj, vzhled a funkčnost města. Na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a rozhodujeme podle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem, a především ve prospěch občanů a města.

Ucházíme se o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje, a pokračovat ve zlepšování toho, co vnímáme jako nedostatky. 

Chceme pokračovat ve spravedlivém rozdělování investic všem částem města a naslouchat názorům lidí. Svou prací v zastupitelstvu města již prosazujeme zájmy našich voličů a občanů města. Budeme je prosazovat i nadále SPOLEČNĚ se všemi, kteří budou mít zájem svými názory, nápady, postřehy či prací, změnit naše město k lepšímu.

SPOLEČNĚ máme zájem dále rozvíjet a zvelebovat naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom zde rádi trávili svůj volný čas a abychom byli pyšní na to, že Odolena Voda je naším domovem.

Na kandidátní listině je tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit, a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Následující členové našeho sdružení již mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu a komisích města. Jsou to Hana Plecitá - starostka města, Martin Doubek - místostarosta, Jan Sábl - radní a člen kontrolního výboru, Miloslava Sadílková - zastupitelka a členka kulturní komise, Libor Malý - zastupitel, Olga Ziegenfussová a Ing. Petr Dražil - členové stavební komise. 

Dokázali jsme, že víme jak pracovat s rozpočtem města tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky města na jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme v komunální politice nováčci.


Zkušenosti, kterým můžete věřit


V uplynulých čtyřech letech se členové sdružení SPOLEČNĚ zapojili do práce pro město ať už formou členství v různých komisích, výborech, sdruženích nebo pomocí při organizaci akcí.

Hana Plecitá - Starostka města. V uplynulém období jsem podporovala správu a údržbu majetku města pro své občany, především opravy městských bytů. Za poslední 4 roky prošly rekonstrukcí již 32 byty a náklady na jejich údržbu přesáhly částku 8,1 milionu korun. V bytech se opravují povrchy stěn, podlahy, mění se zařizovací předměty v koupelnách a toaletách, rozvody vody, kanalizace a elektřiny, staré dveře se likvidují a nahrazují novými. Nájemníkům tedy již několik let předáváme "čisté a voňavé" byty.

Martin Doubek - Místostarosta zodpovědný spolu se starostkou města za investice. Ze své funkce je zodpovědný za přípravu a realizaci investičních projektů města jako nový školní pavilon ZŠ, rekonstrukci komunikace Čenkovská či příprava nové svazkové školy Pode vsí nebo nové mateřské školy Pod Tvrzí. Jako místostarosta se také mimo jiné věnuje finančním analýzám při přípravě investičních akcí a rozpočtu města. Kromě těchto aktivit se Martin věnuje také tématice bezpečnosti, životního prostředí a s tím související obnově krajiny a zachování její průchodnosti.

Jan Sábl - Radní města, zastupitel a člen kontrolního výboru. Poslední 4 roky aktivně podporoval množství projektů  včetně výstavby hřiště s umělou travou a cyklostezky. 

Miloslava Sadílková - Zastupitelka města a členka jeho kulturní komise, byla i členkou školské rady. Pracovala na Strategickém plánu rozvoje města Odolena Voda v oblastech: zdravotní, sociální, školství, bezpečnosti a služeb města na dalších 7 let. Odborně se věnuje psychosociální péči o seniory, rehabilitaci osob v krizi nebo jinak handicapovaných (sociální pracovnice), a jako muzikant - trumpetistka - umělecké a pedagogické činnosti (Miloslava je vedoucí adaptační skupiny Delfínek pro ukrajinské děti uprchlíků a vede dětský Pěvecký sbor Barvínek, z.s.). Podporuje vznik ZUŠ Odolena Voda s Akademií III. věku v umělecké oblasti a stavbu multifunkčního kulturního domu. Pomáhá v našem městě ke zkvalitnění života dětí, seniorů i jinak potřebných, a podílí se na pořádání městských kulturních akcí.

Libor Malý - Zastupitel města, předseda místní organizace rybářského svazu. Aktivně pracuje v rámci rybářského práva s dospělými i dětmi a dále se podílí na dalších volnočasových aktivitách.

Martin Hejhal - Vedoucí a spoluzakladatel skautského oddílu IBIS v Odoleně Vodě, který aktivně pracuje s dětmi všech věkových kategorií. 

Olga Ziegenfussová - Členka komise stavební a územního rozvoje. Věnuje se územnímu plánování a smysluplnému a ohleduplnému rozvoji města. Jako členka stavební komise se Olga vyjadřuje ke stavebním aktivitám na území města, regulačním plánům a k právě pořizovanému územnímu plánu.

Pavlína Sáblová - V době covidu pracovala pro město jako koordinátroka dobrovolnic při šití roušek, sama zhotovila cca 600 ks. V době ukrajinské krize se věnovala dětem v adaptační skupině Delfínek, kde působila jako pedagog. Pro město pracovala jako dobrovolník na různých akcích, především jako předsedkyně a organizátorka akcí Dětského centra Sluníčko; místopředsedkyně, lektorka a organizátorka příměstských táborů spolku Kroužky Stonožka.

Petr Dražil - Člen komise stavební a územního rozvoje. Jako člen komise se vyjadřuje ke stavebním záměrům města, k připravovaným developerským projektům, k regulačním plánům, k novému územnímu plánu.

Všichni SPOLEČNĚ rádi pracujeme pro město, aby se zdravě rozvíjelo, a zodpovědně hospodařilo. Podporujeme aktivní život ve městě. Navazujeme na tradice a rádi bychom viděli, že naši občané jsou ve městě spokojeni, tráví zde svůj volný čas a využívají dostupné služby. Děláme vše pro to, aby infrastruktura města odpovídala potřebám obyvatel.