Volební program 2018


Volební program sdružení


Jsme sdružení nezávislých kandidátů a především občanů města, kteří mají podobný názor na to, jak by se město mohlo rozvíjet, jak by mělo vypadat a fungovat a na to, co bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nejsme členy žádné strany a rozhodovat budeme dle vlastního vědomí a svědomí v souladu s volebním programem ve prospěch občanů a města. Ucházíme se o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí ve městě. Chceme navázat na to dobré, co ve městě již funguje a pokusit se zlepšit to, kde vnímáme nedostatky. Chceme lidem naslouchat a svou prací v zastupitelstvu města prosazovat zájmy našich voličů a občanů města. Společně chceme se všemi, kdo bude mít zájem svými názory, nápady, postřehy či prací změnit naše město k lepšímu. Chtěli bychom rozdělovat investice spravedlivě všem městským částem.

SPOLEČNĚ


Programové priority našeho sdružení

ROZVOJ MĚSTA

 • přirozený rozvoj města a kvalitní život pro stávající občany bez živelné výstavby satelitních městeček a obřích skladových hal
 • nutná spoluúčast investorů na budování městské infrastruktury (ZŠ, MŠ, zdravotní středisko, čistírna odpadních vod, komunikace, chodníky, osvětlení, dětská hřiště, protihlukové valy, parkoviště atd.)
 • oprava či výstavba místních komunikací (Spojovací, Na Vršku, Kudrnova, uličky pod kostelem), nové chodníky či oprava stávajících (Postřižínská, Vodolská, K lomu, Břežanská, Velkoveská, Do Struh, Slunečná, okolí nám. Vitězslava Hálka a oblast starého sídliště, Čenkovská)
 • řádná údržba, opravy a investice do zanedbaného městského majetku (ZŠ, MŠ, byty, obchody, mosty)
 • dokončení revitalizace Dolního a Horního náměstí
 • čerpat dotace na zvelebování města
 • zaměřit se na vybudování multifunkčního objektu se službami pro seniory (ambulantní ordinace apod.) a domu s pečovatelskou službou

VEDENÍ MĚSTA A OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • věcný a odpovědný přístup vedení města k rozhodování ve prospěch občanů a města, a to bez osobních zájmů a politikaření
 • zastupitelé musí jednat jako odpovědní hospodáři, protože spravují občany svěřené prostředky
 • dále otevírat úřad - městský úřad nejen jako služba a informační zdroj pro občany
 • zavést moderní komunikaci mezi úřadem a občany prostřednictvím mobilních aplikací (hlášení závad, placení poplatků, důležité informace, informování o plánovaných akcích, ankety, pocitové mapy, komunitní ztráty a nálezy atd.)
 • zveřejňovat informace nad rámec zákonných povinností, například materiály jednání zastupitelstva, průběh a výsledky veřejných zakázek, čerpání rozpočtu
 • využívání referend, dotazníků, anket a dalších nástrojů demokracie

ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

 • další modernizace základní školy, modernizace mateřské školy
 • dokončit nový školní pavilon s aulou
 • postavit novou mateřskou školu s prvním stupněm základní školy na dolním sídlišti
 • podpora mimoškolních aktivit
 • podpora příměstských táborů
 • zajistit ambulantní lékařskou péči v některých oborech (zvláště pak pro seniory)
 • vybudovat prostory pro fyzioterapii

BEZPEČNOST

 • preventivní programy - prevence kriminality a protidrogová prevence (děti i rodiče)
 • zlepšit bezpečnost pohybu po městě - chybějící chodníky, přechody a místa pro přecházení
 • dále rozšířit a lépe využít kamerový systém, zabezpečit kamerami problémové lokality

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • budeme prosazovat vyvážený rozvoj města. Chceme, aby naše město rostlo přirozeným tempem a zachovalo si svůj ráz. Chceme bránit volnou krajinu pro další generace proti násilnému nesystematickému zastavovaní.
 • chceme bránit developerům / investorům, aby zde prosazovali své zájmy jednostranně na úkor současných obyvatel města tím, že budeme prosazovat pouze urbanisticky kvalitní záměry s požadavkem na příspěvek do infrastruktury a občanské vybavenosti
 • jsme rozhodně proti umělému navyšování obyvatel a zastavování volné krajiny halami, sklady apod.

DOPRAVA

 • upravit autobusové zastávky tak, aby bylo možné zajišťovat autobusového spojení do Prahy a zpět kloubovými autobusy a to zejména ve špičkách
 • pokračovat v jednání o omezení průjezdu města nákladním automobilům
 • rozšířit a upravit parkování v centru města - Horní a Dolní náměstí, ČS Armády, V Malém háji a ve starém sídlišti
 • ve spolupráci s krajem zajistit rekonstrukci ulic Květnová a Pražská
 • vybudovat jižní obchvat města pro nákladní dopravu z Lomu Čenkov

VOLNÝ ČAS, SPORT, KULTURA

 • podporovat činnost místních spolků, sdružení a sportovních organizací s využitím grantových programů
 • výstavba cyklostezky do Postřižína a Úžic, usilovat ve spolupráci s okolními obcemi o napojení na cyklostezku Praha-Drážďany, pěší naučné stezky po městě
 • dále rozvíjet sportovní areál využitelný pro více sportů a širší veřejnost (fitness, sauna, hřiště s umělým povrchem, osvětlení hracích ploch, lezecká stěna)
 • vybudovat multifunkční centrum pro volnočasové aktivity (kroužky, spolky, společenské akce) na Dolním nebo Horním náměstí
 • kvalitní zázemí pro mládež a dospívající pro trávení volného času venku i uvnitř, tuto věkovou skupinu vnímáme jako rizikovou (vandalismus, drogy)
 • dále rozvíjet centrum Kotelna na Dolním náměstí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINNÉ HODNOTY

 • dokočit modernizaci čistírny odpadních vod, usilovat o navrácení kanalizačních řadů zpět do vlastnictví města
 • dále zkvalitnit péči o městskou zeleň, je stále co zlepšovat
 • vybudovat nový sběrný dvůr s centrem Technických služeb, podporovat třídění komunálního odpadu
 • získat část lesních pozemků v Malém háji a v Remízku do vlastnictví města a zamezit tak hospodářské těžbě v těchto místech
 • pokračovat v rozšiřování mobiliáře města - kvalitní a estetické nové lavičky, odpadkové koše, plakátovací plochy, vývěsky

Máme zájem dál rozvíjet naše město, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a abychom mohli být pyšní na to, že Odolena Voda je našim domovem. Na kandidátní listině vám představíme tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město zhodnotit a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Sedm členů našeho sdružení již má zkušenosti s prací v zastupitelstvu a orgánech města. Jsou to Ing. Hana Plecitá, starostka města, Martin Doubek, radní a předseda Finančního výboru, Jan Sábl, člen kontrolního výboru, Mgr. Jiří Hausmann, MBA. člen Finančního výboru, Olga Ziegenfussová a Ing. Petr Dražil členové Stavební komise a pan Libor Malý, bývalý zastupitel. Máme zkušenosti s tím, jak pracovat s rozpočtem města, jak řídit úřad a jak co nejefektivněji využít finanční prostředky města k jeho rozvoji a zvelebování. Umíme využít potenciálu ve městě, máme nové nápady. Nejsme v komunální politice nováčci.


Zkušenosti, kterým můžete věřit