VRT ano, ale v tunelech …

17.06.2022

Dovolte mi, abych krátce shrnul dění okolo přípravy výstavby vysokorychlostní tratě tzv. VRT Podřipsko protínající náš region a vše podstatné, co se okolo dělo v posledních měsících.

Koncem října 2021 proběhla schůzka na ministerstvu dopravy s panem náměstkem Ing. Janem Sechterem, jež má v gesci výstavbu VRT. Na schůzce byli přítomni taktéž i zástupci Správy železnic. Město zde prezentovalo svůj zásadní nesouhlas s vedením trasy VRT po povrchu, tak jak je to navrženo ve studii proveditelnosti. Seznámilo přítomné s požadavkem vrátit trasu zpět do tunelů a obecně snížit její niveletu vůči okolnímu terénu. Panem náměstkem Sechterem nám bylo přislíbeno, že tento náš požadavek bude zohledněn v zadání pro vypracování dokumentace pro územní řízení a že bude vydán příslušný pokyn Správě železnic.

V listopadu jsme pak na zasedání zastupitelstva přijali následující tři důležitá usnesení, jež definují náš postoj k VRT.

  • Zastupitelstvo města považuje tunelové řešení VRT za jediné možné.
  • Zastupitelstvo města požaduje zpracování alespoň 3 variant vedení trasy vysokorychlostní tratě v tunelech, které v maximální možné míře zohlední průchodnost území.
  • Zastupitelstvo města požaduje zpracovaní variant v souladu se standardy, jež jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení a aby zátěž na obyvatele byla posuzována komplexně spolu se zátěží z dálnice D8.

Na tomto zasedání nám zástupci Správy železnic představili varianty provedení tunelů, jež budou prověřovány. Taktéž zodpověděli naše dotazy.

Na konci listopadu jsme se zúčastnili výjezdního zasedání senátního podvýboru pro dopravu vedeného paní senátorkou Hanou Žákovou v obci Mnětěš, kde se projednávala příprava výstavby VRT. Senátoři se zde setkali s některými starosty obcí Sdružení obcí a spolků Koridoru D8. Jednání se zúčastnili kromě jiných zástupců státní správy také Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, Vladimír Dolejský, náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, Martin Švehlík, ředitel odboru přípravy VRT, a Tomáš Gross, ředitel Závodu Praha.

Pan ředitel Sosna přítomné informoval, že vedení VRT ve Středočeském kraji je již vymezeno v rámci Zásad územního rozvoje a nelze ho měnit. To, co se však bude řešit s dotčenými samosprávami, je výškové vedení trasy včetně tunelů a jejich délky. Na našem území se jedná o dva tunely (pod Špičákem a Na Skalách) a celkově zahloubení trasy do terénu.

Pan náměstek Dolejský informoval o záměru ministerstva životního prostředí podpořit plány na revitalizaci krajiny v pásu cca 30 km okolo VRT.

Zároveň bylo potvrzeno, že ministerstvo dopravy vydalo pokyn Správě železnic, aby jednala o požadavcích dotčených samospráv a zapracovala jejich požadavky do podkladů pro projektanta. Byl také akcentován požadavek, aby byly důsledně zpracovány v rámci řízení EIA minimálně dvě nezávislé varianty, každá jiným projektantem, aby byla zajištěno, že bude vybrána ta nejlepší.

Věříme, že se nám podaří dosáhnout našich požadavků tak, aby dopady VRT byly co nejmenší.

Martin Doubek, místostarosta I, sdružení Společně