Sportovní aktivity v Odoleně Vodě / Jirka Hausmann

30.06.2014

Sport v Odoleně Vodě proslavil v minulosti zejména volejbal. Celá tělovýchovná jednota mívala více jak aktivních 1000 členů a řada starších bývalých sportovců si pokládala za čest i nadále platit členské příspěvky a přispívat tak na sport. Po roce 1989 všeobecně dochází ke změně stylu života a využití volného času se přesouvá do pozdějších hodin a dochází i vyčleňování jednotlivých oddílů z TJ Aero. Přichází změny sponzorování a rušení státních podpor z jednotlivých sportovních svazů. Hlavní sponzor Aero Odolena Voda a.s. výrazně snížil svůj příspěvek.

Úkolem města není organizovat sportovní aktivity, nicméně se očekává určitá podpora tak, aby zájemci mohli některé své volno-časové aktivity naplňovat. V současné době ve městě je několik sportovních spolků, kde aktivně sportuje více než 500 dospělých a dětí.

Město je vlastníkem řady pozemků a sportovišť v katastru Odolena Voda a tyto se snaží udržovat a pronajímat. Pro rozvoj tělovýchovy ve městě není jednoduchý recept. Všeobecně se společnost potýká s velký odlivem sportující mládeže ve věku nad 15 let. Naopak se rozšiřuje počet sportujících, kteří nejsou nikde registrovaní a za úplatu si chodí zasportovat. Tomu se přizpůsobuje i rozšiřující model organizace tělovýchovy v menších městech a obcích. Města jsou zpravidla majitelem sportovišť, která vlastní z minulosti, nebo je vybudovala s pomocí financování z EU. O tato sportoviště se starají města a za určitých podmínek je pronajímají spolkům a občanům. Zpravidla existují i další formy podpory mládeže a vrcholových sportovců. Roztříštěnost nepomáhá důsledné finanční kontrole a vznikají oprávněné názory, že přerozdělování není vždy spravedlivé. Po krachu Sazky téměř skončilo financování ze sportovních svazů a školní sportovní kroužky pro značnou byrokracii stále také přešlapují.

Jednotlivé politické strany a sdružení bez výjimky deklarují podporu sportovním aktivitám ve našem městě, nikdo však nejde ve svých prokla městě. Neřešit přes zprostředkovatele.

  • Získat areál v Malém háji a zachovat ho pro volejbal a nohejbal. Dořešit majetkové vztahy k majetku, který je dnes na pozemcích Lesů ČR.
  • Zajistit průhlednou podporu jednotlivým sportům se zaměřením na mládež. K tomu zajistit účast zástupců města ve společnostech - spolcích, kam město směřuje svoji podporu.
  • Nadále podporovat i volejbalový klub hrající nejvyšší soutěž, pokud budou mít zajištěné i další financování od sponzorů. Město, jako jeden z hlavních sponzorů, musí mít přehled o dalším financování volejbalové extraligy na celou sezónu.
  • Vytvořit pracovní komisi ze zástupců jednotlivých sportovních odvětví za rámec tohoto konstatování. Městu citelně chybí pravidla a koncepce pro tuto oblast. Město by mělo jednak koncepčně řešit investice a údržbu těchto zařízení a dále nastavit čitelná pravidla pro financování vybraných sportovních aktivit formou pravidelné systematické podpory a grantů. K tomu by měla vzniknout poradní komise, kde bude mít město svého zástupce a vytvoří si tak předpoklady pro kontrolu finančních toků do těchto aktivit.

Domnívám se, že pro zlepšení situace s možností sportovních aktivit ve městě by v příštím volebním období pomohlo:

  • Zodpovědnost za údržbu a pronájmy nechat na trenérech sportů v obci a s nimi řešit tuto oblast.

  • Nadále investovat do modernizace sportovišť a správně nastaveným nájmem umožnit sportovní aktivity většímu množství občanů města. Z tohoto důvodu zařadit i do dlouhodobých plánů vybudování dalších sportovišť ve spodní části Odoleny Vody.

  • Zajistit spolupráci této pracovní komise i se základní školou a Střední školou letecké a výpočetní techniky formou účasti stálých členů.

  • Zabránit do budoucna převodu majetku, který je provozován sportovci, na soukromé subjekty. K tomu důsledně kontrolovat investice od jiných osob nebo firem do sportovních zařízení.

Obecně by město nemělo organizovat sportovní činnosti, ale v rámci svých finančních možností je podporovat. Organizování sportovní činnosti si musí zajistit vlastní sportovní kluby. Je však třeba zprůhlednit finanční toky a oddělit peníze na údržbu od peněz na činnost. Město by se mělo zaměřit údržbu svého majetku a jeho účelné využívání. Je žádoucí, aby sami občané města si SPOLEČNĚ v orgánech sportovních klubů, za finanční podpory města, rozhodovali o rozvoji sportu ve městě.

Město by však mělo mít možnost prostřednictvím svých zástupců kontrolovat účelnost a efektivitu vložených prostředků

Sportu zdar, Mgr. Jiří Hausmann, MBA